algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die PiKoBEE verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden, of door inschrijving via mail. Uw inschrijving is definitief wanneer u een bevestigingse-mail van PiKoBEE heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van mij heeft ontvangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk per mail (philip@pikobee.nl) of per post te geschieden.
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen kosten verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene  omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht  worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt PiKoBEE zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan PiKoBEE wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door PiKoBEE behandeld.

Auteursrecht en eigendom

 • Zonder toestemming mogen geen gegevens uit de trainershandleiding, het werkboek, geluidsbestanden of enig ander opleidingsmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten

 • Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenregeling van PiKoBEE. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers de VMBN.

Aansprakelijkheid

 • PiKoBEE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.